Telefonické objednávky pondělí – pátek, 9 – 17 hod. tel. 734 751 677

Drakoniánská čest, Dragonlance: Kangův regiment 2

Drakoniánská_čest

Kang nepatrně pozvedl hlavu a začenichal. Smutně zavrtěl hlavou. Nemusel se namáhat a natahovat uši. Gobliní zápach, podobný hnijícímu, červy prolezlému masu, ho zasvrběl na čenichu jako moucha. Zápach nebyl daleko a přibližoval se. Kang viděl, jak Slis opatrně zvedl hlavu a podíval se na svého velitele. Kang si sáhl na nos. Slis přikývl a ukázal na jih k řadě stromů asi padesát yardů od nich. Kang vyčkával. Léčka funguje až tehdy, když je kořist v pasti, ne dřív. Přinutil se k trpělivosti ve chvíli, kdy jediné, co opravdu chtěl, bylo s řevem vstát a vrhnout se do útoku.
Potichu si začal sám pro sebe počítat. „Jedna, dvě, tři…“ V ruce svíral rukojeť bojové sekery. Dřevo bylo rozehřáté sluncem. Počítal dál. Líně uvažoval, jestli je pravda, že tupí trpaslíci neumějí počítat víc než do dvou. „…sto devadesát devět, dvě stě.“ Kang se zvedl z trávy. Podíval se přes mýtinu. Zpoza stromů vyšla stovka goblinů a nebyla víc než pětadvacet yardů daleko. Ostatní drakoniáni z jeho jednotky, ukrytí v trávě, na něj hleděli jiskřícíma očima plnýma očekávání, v rukou svírali zbraně, cenili tesáky a škubali ocasy. Šilhajícím goblinům, notoricky známým svou krátkozrakostí, trvalo dlouho, než si všimli sedm stop vysokého bozaka, který se před nimi právě vynořil. Stále pochodovali vpřed. Pak jeden z goblinů obrátil tvář barvy moči ke Kangovi. Kang viděl, jak vyděšeně vyvalil šilhavé oči a otevřel pusu.
„Vojáci… útok!“ zařval Kang.
Drakoniáni vyskočili jako rychle rostoucí plevel. Pokud šlo o gobliny, smrtící plevel. Napravo od Kanga byla první peruť, čítající téměř sedmdesát drakoniánů. Druhá peruť, tvořená šedesáti muži, byla vlevo. Obě perutě společně s Kangovou jednotkou zaútočily na překvapeného nepřítele. Goblini v boji používají hrubě opracovaná kopí a kosám podobné meče. Drakoniáni se naučili, že šeredná, zrezavělá a zubatá gobliní čepel dokáže zabít stejně jistě jako nablýskaná solamnijská zbraň. Goblini také používají krátké luky, kterými střílí, dokud si od nepřátel dokáží udržet vzdálenost. Nejsou to ti nejpřesnější lukostřelci na světě, ale salva šípů, která zaplní vzduch jako vosy ze zpustošeného hnízda, něco určitě trefí. Během neustálých bojů s gobliny přišel Kang o víc než padesát mužů. Nezačal gobliny respektovat. Začal je ze srdce nenávidět.
Kang vyrazil v čele svých stráží a vrhl se do útoku proti stále ohromeným goblinům. Jeden z tvorů se žlutou kůží, křivýma nohama a slintající tlamou po něm bodl kopím. Úder Kangovy sekery zbraň přesekl vedví a goblinovu hruď zasáhl přesně umístěný kopanec, který ho obloukem odhodil. Druhého goblina zasáhla Kangova sekera do žeber. Vystříkla krev a nepřítel se sesypal jako mokrý pytel.
Pak se všude kolem vyrojili Kangovi drakoniáni, oháněli se meči a sekerami, bojovali spáry a pěstmi, ocasy i nohama. Řinčení oceli o ocel, protínané výkřiky umírajících, to vše byly zvuky, které Kang dobře znal. Navzdory ohlušujícímu rámusu a skutečnosti, že by Kanga nebylo slyšet, ani kdyby chtěl, mu tyto zvuky nepřipadaly tak hlasité jako neustálé bzučení hmyzu jen pár okamžiků předtím. Jen pět yardů vpravo viděl Kang Slise, jak bojuje se dvěma protivníky najednou, ale ani s jedním z nich nemá potíže. Jediným úderem čepele jim oběma naráz usekl hlavu. Slis zachytil pohled velitele, zazubil se a pokračoval v útoku. Kanga potěšilo, když viděl, že Slis odolal pokušení vzít na sebe podobu těch, které právě zabil, což byla jedna z magických schopností, se kterými se sivakové rodí. Za určitých okolností mohlo být výhodné proměnit se z drakoniána na goblina, ale ne v řeži muže proti muži. Snadno dojde k omylu a můžete zjistit, že bojujete o život, zatímco se snažíte přesvědčit jednoho ze svých druhů, že: „Hele, já jsem taky drakonián, ty pitomče!“
Kang uhnul stranou, aby se vyhnul bodajícímu kopí. Rozmáchl se po nepříteli sekerou, ale minul. Dvěma rychlými kroky překonal vzdálenost mezi nimi a opět udeřil. Goblin se ránu pokusil vykrýt kopím, ale to se rozštíplo vedví. Nepřítel uskočil stranou a tasil meč.
Kang se goblinovi právě chystal useknout hlavu z hubených ramen, když mu uklouzla noha na gobliním mozku, vytékajícím z prasklé lebky. Ztratil rovnováhu. Goblin, s rudýma očima zářícíma touhou zabíjet, po něm skočil. Granak dlouhými kroky nakráčel před padlého Kanga. Praporečník třímal korouhev pluku vysoko v levé ruce. Pravou se oháněl dlouhým mečem. Jednou ranou tvora probodl, na chvíli ho nechal nabodnutého na meči a pak ho nohou ze zbraně strhl. Kang se postavil na nohy a otočil se vstříc další hrozbě, ale zjistil, že žádná není. Goblini se dali na ústup. Kangovi muži mávali zbraněmi a divoce řvali.
Kang se na ně zamračil. „Míň oslav a víc boje, chlapi!“ zakřičel. „Za nima! Nechci naživu jediného goblina!“ Baazové a sivakové, kteří tvořili řadové ženijní perutě, začali nepřítele pronásledovat. Hulákali, řvali a vesele vykřikovali, co za hrůzy s gobliny provedou, až je chytí. Kang se belhal za nimi. Nikdy nebyl rychlý běžec a při pádu si vymkl kotník.
„Běžte!“ zakřičel na svou stráž. „Doženu vás!“
Jeho vojáci se prohnali kolem a brzy zůstal za nimi. Vlekl se dál a právě se dostal k první řadě lesních stromů, když před sebou zaslechl něco, co znělo jako probíhající zuřivá bitva. Slyšel křik svých mužů a řinčení mečů. Zvuky jej překvapily a znepokojily. Goblini vzali do zaječích a on očekával, že poběží tak dlouho, až zmizí z povrchu Krynnu. Ti, které nezabili, si dvakrát rozmyslí, než na první ženijní pluk zase zaútočí. To čekal. Nečekal boj.
Zpoza stromu vyšla obrovská postava a zůstala stát před Kangem. Měla stejně nažloutlou kůži jako goblini, ale byla vyšší, širší a silnější. Její oči byly mazané a bystré, ne šilhavé a krátkozraké. Na sobě měla těžkou zbroj a obratně třímala meč.
První, co ohromeného Kanga napadlo, bylo: „Hobgoblin! Ta zatracená věc je hobgoblin!“
Druhou myšlenkou bylo, že kolem žádní hobgoblini nejsou! První myšlenka však tuto druhou bohužel rychle zahnala. Hobgoblin zaútočil a sekl mečem. Kang máchl sekerou. Hobgoblin úder obratně vykryl a oplatil Kangovi zkušeným výpadem, kterým mu málem uťal pravou paži.
Otřesený Kang o krok ustoupil, aby se vzpamatoval. Hobgoblin pokračoval v útoku a znovu udeřil. Kang odrazil ránu sekerou, švihl ocasem, zasáhl nepřítele do kolena a podtrhl mu nohy. Hobgoblin ztratil rovnováhu a odpotácel se dozadu ke kmeni stromu. Kang zabořil hobgoblinovi sekeru do hrudního plátu a zarazil mu ji do bránice. Neztrácel čas tím, že by zkoumal, jestli je nepřítel mrtvý, nebo ne. Prozatím hoba zastavil, a to jediné bylo důležité. Kang potřeboval zjistit, co se děje. Jeho stráže se vynořily kolem, poté co ustoupily z boje, aby se mohly vrátit a chránit ho. Před sebou mezi stromy viděl šarvátky a slyšel zvuk mnohem mohutnější bitvy.
Slis se prodral mezi stromy. Sivakovo tělo pokrývala gobliní krev. Na paži měl sečnou ránu a na stehně další.
„Pane!“ zařval Slis. „Je to léčka!“
„Já vím, že je to léčka, zatraceně!“ zahřměl Kang. „Tak jsme to plánovali…“
„Tuhle jsme neplánovali,“ řekl Slis zachmuřeně.
Kang si konečně uvědomil, co Slis říká. Drakoniáni chtěli vlákat gobliny do léčky. Místo toho to bylo naopak. Goblini vlákali do léčky drakoniány.
„V tom lese musí být pět set hobů!“ lapal Slis po dechu a kmital ještěřím jazykem. „A aspoň tisíc gobů.“
Kang bez obalu zaklel. Jeho plán udeřit na nepřítele a pak gobliním vojákům uniknout mu ležel u nohou v krvavých troskách. A byl to dobrý plán, zatraceně. Bylo těžké tak dobrý plán opustit, ale Kangovi bylo jasné, že plán selhal, a jestli něco rychle neudělá, nebude to to jediné, co skončí na cucky. Obrátil se na své stráže a pokynul nejbližšímu drakoniánovi, bozakovi jménem Harvak.
„Běž najít Glose,“ rozkázal mu stručně a ukázal do chaosu před nimi.
„Někde bojuje. Řekni mu, ať vezme první peruť a nejvyšší rychlostí se stáhne zpátky k podpůrné peruti. Budou nás při ústupu krýt střelbou. Lešaku!“ zavolal na dalšího drakoniána. „Najdi Jesika, který velí druhé peruti, a řekni mu totéž.
"Slisi, zaběhni zpátky a vyřiď Fulksovi, ať přesune podpůrnou peruť pod hřeben, aby kryla náš ústup. Musí nám získat trochu času, než se dokážeme přeskupit a vypadnout odsud!“
Slis neřekl ani slovo a rozběhl se. Kang sledoval, jak se sivak míhá mezi stromy, rychlý, tichý, smrtící. Jestli někdo dokáže zprávu doručit, je to Slis.
Kang se obrátil ke zbytku důstojníků. „Obstaráme pluku místo, kam může ustoupit. Granaku, chci tu korouhev vysoko, aby ji muži viděli. Víš, co máš dělat.“ O deset minut později se Glosovi a Jesikovi drakoniáni začali stahovat z lesa. Kolem Granakovy korouhve, kterou praporečník držel vysoko přesně podle Kangova rozkazu, vytvořili bojovou linii s řádně rozestavenými vojáky a začali ustupovat loukou zarostlou vysokou trávou, obráceni čelem k nepříteli. Fulks a podpůrná peruť zaujali postavení na vrcholku hřebene, střežili ženy a vůz se zásobami. Kang už vymýšlel nový plán.
Goblini je do trávy nepronásledovali, ale zastavili se na hranici stromů. Pár goblinů na drakoniány vystřelilo, ale jinak nezaútočili – špatné znamení. Normálně by se v takovéhle situaci neukáznění a draví goblini vrhli přímo na nepřítele s jedinou myšlenkou – zabíjet. Někdo je držel na uzdě. Ten stejný někdo, kdo naplánoval tuhle chytrou past. Útok řídil kdosi chytřejší než goblini. Ten, kdo udržoval v gobliním vojsku kázeň a pořádek. Ten, kdo přivedl hobgobliny, aby posílili jeho jednotky. Na druhé straně mýtiny velel někdo nový. Někdo, kdo stojí mezi Kangem a cestou k jeho snu.
Kang měl jen jednu možnost, možnost, kterou až dosud vůbec nebral v potaz, možnost, která mu v ústech zanechávala hořkou pachuť žluči. Ustoupit.

10. listopadu 2010, Weis Margaret & Perrin Don

Diskuze k článku

cialis cheap fat acting
finasterid - 27. 08. 2021 19:00

canadian drug store cialis
buy cialis dream online pharmaceutical
derioge - 28. 08. 2021 04:27

where can i buy stromectol
cialis online compare discount viagra
Cialis - 28. 08. 2021 18:14

Clomipramine Tablets Online
free viagra cialis levitra trial offers
inserve - 05. 09. 2021 09:22

http://buypropeciaon.com/ - Propecia
cialis trial
refsiterb - 05. 09. 2021 11:31

buy canada viagra
aion ed viagra cialis
can i buy stromectol without rx - 05. 09. 2021 15:38

Le Cialis Generique Est Il Efficace
cialis viagra levitra effects
Gronync - 10. 09. 2021 09:49

Cialis
does cialis work better than viagra
beidome - 10. 09. 2021 14:00

https://buytadalafshop.com/ - 36 hour cialis online
cialis promas program canada
Liaidly - 12. 09. 2021 23:03

https://buystromectolon.com/ - Stromectol
buy super cialis
buy zithromax without prescription online - 14. 09. 2021 23:41

Amoxicillin Sodium Sterile Ppts
taking viagra after cialis
argupsDar - 15. 09. 2021 12:23

buy priligy cheap
order cialis without perscription
plaquenil and corona - 15. 09. 2021 20:48

Medrol Over The Counter Options
blood pressure approved cialis
buy priligy 60 mg - 20. 09. 2021 07:06

Cialis Viagra Comparaison
20 mg cialis
Lasix - 21. 09. 2021 17:41

Propecia Vente
compare price 20 mg cialis
CypeRetet - 22. 09. 2021 05:20

Zithromax
cheapest cialis uk
ecohigree - 23. 09. 2021 00:28

Lasix
buy generic cialis
annorwany - 25. 09. 2021 18:39

http://buypriligyhop.com/ - Priligy
cialis dose size
Prednisone - 30. 09. 2021 23:07

cialis and alchohol
refractory cialis
Beequekic - 05. 10. 2021 20:11

https://prednisonebuyon.com/ - Prednisone
buy cialis on line
gabapentin cats - 07. 10. 2021 11:23

Achat Kamagra France Pharmacie
online cialis soft
Impaile - 07. 10. 2021 20:06

prednisone,purchase online
compare cialis price
unlonsits - 08. 10. 2021 13:54

Neurontine
quick forum readtopic cialis none search
Mizanibra - 09. 10. 2021 01:23

https://buyneurontine.com/ - Neurontine
cialis kopen
Propecia - 29. 10. 2021 21:14

Viagra En Ligne Site Fiable
using cialis while on coumadin
cialis for sale online - 30. 10. 2021 16:29

cialis comments
viagra cialis leviti samply pack
durvet ivermectin - 02. 11. 2021 21:09

Acheter Lioresal Belgique
free cialis with prescription
Cialis - 03. 11. 2021 08:46

Cialis 20mg Filmtabletten 12
cialis 20mg review
AgohamN - 05. 11. 2021 01:53

Viagra
cialis 10 mg coupon
GoloSoalo - 06. 11. 2021 00:44

is propecia worth it
cialis symptoms side effects
Traphon - 06. 11. 2021 05:44

Viagra
prescription drugs mexico cialis
Viagra - 06. 11. 2021 14:47

Cialis Prix Pharmacie Belgique
pictures of generic cialis
amonges - 07. 11. 2021 08:14

Cialis
cialis online canada reviews
furosemide for dogs - 07. 11. 2021 08:18

cialis works great
cialis and blood pressure
Seissepar - 07. 11. 2021 14:04

Cialis
cialis brand price
Hoxobre - 10. 11. 2021 23:34

Priligy
discount generic cialis online
Broonee - 12. 11. 2021 20:28

lasix potassium sparing
diovan cialis
Viagra - 13. 11. 2021 12:01

When Does Amoxil Suspension Go Bad
tadalafil generic warning
Prednisone - 14. 11. 2021 07:45

Viagra Pour Rire
using viagra with cialis
priligy for pe - 15. 11. 2021 06:56

Venta de cialis en barcelona
cialis dosage recommendation
Skevaneks - 15. 11. 2021 07:08

prednisolone effects
edinburgh uk viagra search cialis charles
Choolla - 04. 12. 2021 04:02

azithromycin vs amoxicillin
branded cialis drugstore
hydroxychloroquine purchase - 04. 12. 2021 23:20

generic cialis and viagra
cialis drug prescription
hydroxychloroquine cost per pill - 05. 12. 2021 04:20

Dutasteride Tablet
wholesale cialis
gabapentin 300 - 06. 12. 2021 07:12

Get Tab Worldwide Dutasteride In Internet Fedex Shop
top internet cialis web sites
best place to buy generic cialis online - 07. 12. 2021 02:16

Generic For Keflex
buy female cialis
Inerway - 10. 12. 2021 16:46

gabapentin 600 mg
cialis and prostate
order real viagra - 18. 12. 2021 19:16

Commander Misoprostol
compare vuagra cialis
finpecia tabletten - 20. 12. 2021 18:54

Cialis Reacciones Adversas
how often can you take cialis
WegeOpign - 30. 12. 2021 01:47

levitra viagra cialis kamagra jelly 200mg Rxpillshop
generic cialis from mexico
astogue - 25. 01. 12:48

Offert levitra achat en france
Melipy Neomkf
sityReree - 31. 01. 07:00

Prednisone Khlvlz
Npwwam Xcrtze
exhinue - 31. 01. 23:47

plaquenil for sjogrens Medicamento Cialis 5 Mg Sfhuta
Letymz Wkencw
exhinue - 16. 02. 00:27

Psoszo Buy Worldwide Acticin Medication Cheapeast On Line Store Plaquenil

Přidat komentář

Název komentáře
Vaše jméno (povinné)
Váš e-mail
Potvrzení captcha Text, který vidíte na obrázku nalevo.

Tučné Kurzíva Podčiarknuté

Jiné HTML značky nejsou povoleny.
Citaci provedete předsazením > před každý řádek citovaného textu (např. z jiného příspěvku).

DragonLance - Kangův regiment

DragonLance - Kangův regiment
Vložit do pytle na zboží  Koupit 438 Kč 307 Kč